U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Visie en missie

Visie en missie

Speciaal Onderwijs Brielle (hierna te noemen SO Brielle) is een school voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 
De school heeft als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten. SO Brielle wil de mogelijkheden van leerlingen, die zeer moeilijk leren, optimaal ontwikkelen door het geven van kwalitatief goed onderwijs. 
Het onderwijs is gericht op de continue ontwikkeling van de leerling als individu in relatie tot zijn omgeving en op het stimuleren van zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Door dit in een veilige en voorspelbare leeromgeving aan te leren, stelt het de leerlingen in staat om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen SO de Watertoren en VSO Maarland. 

Door de bovengenoemde kenmerken willen we in meer concrete termen een school zijn waar: 
• De leerlingen elkaar, in overeenstemming met het openbaar karakter van de school, met respect tegemoet treden. 
• De leerlingen een ononderbroken leerproces doormaken. 
• De leerlingen zich naar eigen vermogen en in eigen tempo via individuele leerlijnen ontwikkelen. 
• De leerlingen met plezier en een grote mate van betrokkenheid samen spelen, samen werken en samen leren. 
• De leerlingen niet alleen leren uit de methoden, maar ook uit de hen omringende dagelijkse werkelijkheid. • De leerlingen een gedeelte van de dag zelfstandig kunnen werken. 
• De leerlingen kunnen werken met moderne leer- en hulpmiddelen, zoals computers. 
• De leerlingen zich veilig weten. 

We willen dat realiseren door: 
• toegankelijk te zijn voor leerlingen en ouders/verzorgers, zodat er snel en flexibel omgegaan kan worden met hun vragen; 
• een duidelijk en voorspelbaar pedagogisch en didactisch klimaat te creëren voor de leerlingen; 
• de beschikbare ruimtes zo efficiënt mogelijk te gebruiken; 
• te werken met methodes en materialen, die de onderwijsgevenden in staat stelt kwalitatief goed onderwijs te realiseren; 
• een duidelijke en doorzichtige organisatie neer te zetten, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle personeelsleden geregeld zijn. 

Voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking is het van groot belang dat zij, in een veilig klimaat en met respect voor hun eigenheid, worden gestimuleerd in zelfredzaamheid en sociale zelfstandigheid.